Vue CLI 部分问题

2 years

1. Vue CLI 生成的项目在 Safari 下无法热更新

此为 Safari bug,可以在 vue.config.js 加上:

module.exports = {
 chainWebpack: config => {
  // Fix safari cache bug
  if (process.env.NODE_ENV === 'development') {
   config
    .output
    .filename('[name].[hash].js')
    .end()
  }
 }
}

2. Vue CLI 生成的项目使用 CDN

vue.config.js 加上:

module.exports = {
 configureWebpack: config => {
  config.externals = {
   vue: 'Vue',
   'ELEMENT': 'ELEMENT'
  }
 }
}

然后在 index.html 引入相应的库:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Vue.js</title>
 </head>
 <body>
  <div id="root"></div>
  <% const suffix = NODE_ENV === 'development' ? '' : '.min' %>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.10/dist/vue.runtime<%= suffix %>.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/element-ui@2.13.0/lib/index.js"></script>
 </body>
</html>

development 需要引入完整的库,如果引入类似 vue.runtime.min.js.min.js 结尾的文件,在开发时会不方便调试错误。

3. Vue CLI 多页面项目

如果想用 @vue/cli 实现多页面,在 vue.config.js 加上:

module.exports = {
 pages: {
  page1: {
   entry: 'src/page1.js',
   template: 'public/page1.html',
   filename: 'page1.html',
   chunks: ['chunk-vendors', 'chunk-common', 'page1']
  },
  page2: {
   entry: 'src/page2.js',
   template: 'public/page2.html',
   filename: 'page2.html',
   chunks: ['page2']
  }
 }
}

虽然是多页面打包,但是 @vue/cli 依然会将所有页面使用过的公共库打包到一处,并未能按照单个页面依次分拆,可以在 vue.config.js 加上:

module.exports = {
 chainWebpack: config => {
  config.optimization.delete('splitChunks')
 }
}

评论(10)